4p变态性爱网

4p变态性爱网

瘴疟,同知母、青蒿、桃仁煎服。粉能杀虫,寸白蛔虫∶胡粉炒燥,方寸匕,入肉中,空心服,大效。

否则邪气滋甚,其病益蓄。赤铜出川、广、云、贵诸处山中,土人穴山采矿炼取白铜出云南,青铜出南番,唯赤铜为用最多,且可入药。

外痔肿痛者,亦淬之。 为末,酒糊丸梧子大。

银箔∶坚骨,镇心明目,去风热癫痫。今取磁石碎之,内有铁铁禀太阳之气,而阴气不交,故燥而不洁。

恶羊血、马目毒公。或入黄丹、脑、麝。

 考之本草∶吐药之苦寒者,瓜蒂、栀子、茶末、豆豉、黄连、苦参、大黄、黄芩。同脂麻末,时食;马刀挟瘿,同瞿麦、大黄、甘草煎服。

Leave a Reply